باز این چه شورش است که در خلق عالم است

من دلم می خواهد دستمالی خیس

روی پیشانی تب دار بیابان بکشم



:پی‌نوشت+

ای دل نگفتمت نـرو از راه عاشقـی؟

رفتی بسوز! این همه آتش سزای توست